Ценовник Печати

a_logo_Fetkin

Ц Е Н О В Н И К
Библиотека ,,ФЕТКИН,, - Кавадарци


1.  Членска карта – годишна.........................................200,00 ден.

2. Користење на печатен библиотечен материјал.....5,00 ден. по примерок

3. Задоцнина..................................................................5,00 ден./ден

4. Известување за задоцнина

- Прво - 20 дена по истечениот рок .................................30,00 ден.

- Второ - 40 дена по истечениот рок ................................60,00 ден.

- Трето - 60 дена по истечениот рок ................................120,00 ден.

 - Четврто - 100 дена по истечениот рок ...........................240,00 ден.

5.  Резервација на книга................................................5,00 ден. примерок

6.  Фотокопирање (најмногу до 100 страни)
- А4 еднострано............................................................. 3,00 ден.
- А4 двострано................................................................5,00 ден.
- А3 еднострано...............................................................6,00 ден.
- А3 двострано.................................................................10,00 ден.

7.  Печатење
- црно бело...................................................................10,00 ден. страна
- во боја........................................................................50,00 ден. страна

8.  Скенирање
- документ.....................................................................30,00 ден. страна
- слика..........................................................................30,00 ден. страна

9.  Интернет услуги ...........................................................30,00 ден. час

10. Помош при користење на услуги ...............................30 мин./20,00 ден.

11. Изнајмување
LCD проектор + човек.................................................2.000,00 ден + (400,00 ден./пол.дневница)
платно.........................................................................500,00 ден.
простор.......................................................................2.000,00 ден.(2-4 часа)  3.000,00 ден.(над 4 часа)

12. Организација на настани .............................................. 500,00 - 1.000,00 ден.

13. Изнајмување на некнижен материјал

- CD, DVD .........................................................................20,00 ден./примерок на ден

- Играчка ..........................................................................50,00 ден./примерок на ден