Правила и обврски при заченување Печати

a_logo_Fetkin

• Правото за позајмица на библиотечен материјал е неотуѓиво, што значи дека со членската карта освен зачленетото лице, друго лице еможе да врши позајмица,
 
• Рокот за позајмувањето на книгата е 14 работни дена,
 
• Можност за пролонгирање на рокот за позајмување , уште 15 работни дена,
 
• По задржување на книгата и после пролонгираниот рок се наплаќа задоцница т.е 5ден. по ден, а најмногу 7 работни дена,
 
• Оштетената книга членот е должен да ја замени со иста таква,

• Загубената книга членот е должен да ја набави или да ја плати во износ одреден од библиотеката.


Оди до: Ценовник