Услуги

Наши услуги

Библиотека Феткин располага со богат книжен фонд.

Членска карта

Членарината изнесува 200 денари и трае една година, а позајмицата е пет денари за позајмена книга. Читателите имаат слободен пристап до книгите.

Правила и обврски при заченување

  • Правото за позајмица на библиотечен материјал е неотуѓиво, што значи дека со членската карта освен зачленетото лице, друго лице не може да врши позајмица,
  • Рокот за позајмувањето на книгата е 14 работни дена
  • Можност за пролонгирање на рокот за позајмување , уште 15 работни дена,

  • По задржување на книгата и после пролонгираниот рок се наплаќа задоцница т.е 5ден. по ден, а најмногу 7 работни дена,

  • Оштетената книга членот е должен да ја замени со иста таква,

  • Загубената книга членот е должен да ја набави или да ја плати во износ одреден од библиотеката.

Други услуги

Резервација на книга, Фотокопирање, Печатење, Скенирање, Помош при користење на услуги, Изнајмување
LCD проектор, Организација на настани,Изнајмување на некнижен материјал …

Пребарување на книжен фонд преку COBISS

– Виртуелна библиотека

cobiss-prebaruvanje-min

Ценовник

ЈОУ Библиотека „Феткин“ Кавадарци

На следниот линк можете да го погледнете ценовникот.

Завршни сметки

Завршна сметка за 2016 год. на ЈОУ Библиотека „Феткин“ Кавадарци на следниот линк.

Завршна сметка за 2017 год. на ЈОУ Библиотека „Феткин“ Кавадарци на следниот линк.

Завршна сметка за 2018 год. на ЈОУ Библиотека „Феткин“ Кавадарци на следниот линк.

Завршна сметка за 2019 год. на ЈОУ Библиотека „Феткин“ Кавадарци на следниот линк.

Завршна сметка за 2020 год. на ЈОУ Библиотека „Феткин“ Кавадарци на следниот линк.

Контакт

043/413-099
fetkinkav@t-home.mk

Директор, Петар Гурев

Адреса

7-ми Септември, бр.1
Кавадарци
1430
Р.С. Македонија
Локација

Работно време

Понеделник   08:00 - 19:00
Вторник           08:00 - 19:00
Среда               08:00 - 19:00
Четврток         08:00 - 19:00
Петок               08:00 - 19:00
Сабота              /
Недела             /

 

Следете не