Јавен час за македонското народно творештво (легенди и преданија за Кавадарци)


16.11.2021

Јавен час за македонското народно творештво (легенди и преданија за Кавадарци). Ученици од V/3 одделение од ООУ „Тошо Велков Пепето“ Кавадарци со наставничката Зорица Милкова и образовниот асистент Билјана Милкова одржаа јавен час за народните легенди и преданија за нашиот град Кавадарци запишани од наши роднокрајни автори.